top of page

VAD JAG ERBJUDER

Utveckla arbetet för elevhälsans förebyggande, hälsofrämjande (och åtgärdande):

  • elevhälsans systematiska kvalitetsarbete utifrån verksamhetens fokusområden

  • skolans frånvarorutiner och processer för arbete med elever med problematisk skolfrånvaro

  • skolans plan för kränkande behandling

  • elevhälsoplan

  • särskilt stöd – genomföra pedagogiska utredning och ämneskartläggningar

  • utveckla skolans lärmiljöer (pedagogiska, fysiska och sociala) för att skapa en mer tillgänglig och förutsägbar skola för alla elever

Pedagogisk handledning i skolan är bland annat ett verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett verktyg för skolans olika professioner att tillsammans reflektera, analysera och utvärdera skolans olika verksamheter. Handledning i skolan kan också vara formulerad utifrån ett specifikt ärende. 

Om du är en vårdnadshavare med behov av att få råd och stöd kring ditt barns skolgång. Då kan jag
stötta dig på olika sätt. Det kan t.ex. vara att delta på möten med skolan eller med någon av de
externa aktörer som finns t.ex. socialtjänsten och BUP.

bottom of page